Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Keepers- & Voetbalschool Woman TalentSkills

Art.1 Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Voetbalschool: Keepers- & Voetbalschool Woman TalentSkills

Activiteit: elke door de Voetbalschool georganiseerde activiteit, zoals de trainingen en

eventuele wedstrijden, voetbaldagen en/of andere evenementen;

Kosten: het bedrag dat is verschuldigd voor deelname aan de door de Voetbalschool

georganiseerde Activiteiten.

1.2 In deze algemene voorwaarden kan voor deelnemer en speler ook gelezen worden deelneemster en

speelster.

Art.2 Duur en indeling van de training.

2.1 De voetbaltrainingen duren 90 minuten en worden door gediplomeerde en of ervaren trainer(s)

gegeven.

2.2 Bij indeling van de speelsters wordt gekeken naar leeftijd, fysiek talent en kwaliteiten. Het fysieke

talent en de kwaliteiten worden beoordeeld in samenwerking met docent en assistent trainers.

Art.3 Aanmelding en inschrijving

Een aanmelding voor een van de Activiteiten geschiedt door middel van het invullen en verzenden

van het aanmeldingsformulier van de Voetbalschool.

Een aanmelding voor een Activiteit wordt alleen in behandeling genomen indien en zodra de

Voetbalschool het volledig ingevulde aanmeldingsformulier heeft ontvangen. De aanmelding wordt

door de Voetbalschool bevestigd.

Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

De speler wordt pas definitief geplaatst als aan de betalingsvoorwaarden is voldaan.

Bij een naar het oordeel van de Voetbalschool te gering aantal inschrijvingen voor een Activiteit,

wordt deze Activiteit geannuleerd.

Art.4 Betaling

4.1 De hoogte van de Kosten wordt per Activiteit tijdig bekendgemaakt.

4.2 Er word geen inschrijfgeld in rekening gebracht.

4.3 De Kosten dienen te worden overgemaakt op KNAB Bankrekening  op naam van

Woman TalentSkills onder vermelding van in elk geval de naam van de

speler/deelnemer en, indien bekend, een factuurnummer.

4.3 De Kosten dienen een week voor aanvang van de Activiteit in het bezit te zijn van de Voetbalschool.

4.4 Betaling in termijnen is mogelijk.

4.5 Mocht er niet op tijd aan de betalingsverplichting worden voldaan dan zal de speler niet kunnen

deelnemen aan de Activiteit.

Art.5 Verhindering, afgelasting en annulering

5.1 Bij verhindering van de speler om een training bij te wonen, vindt er geen restitutie van de Kosten

plaats.

5.2 De Voetbalschool behoudt zich het recht voor om trainingen af te gelasten.

Bij afgelasting van een training wordt de training op een ander moment in overleg ingehaald.

5.3 Bij annulering door de speler wordt € 25.00 administratiekosten in rekening gebracht.

Indien de annulering plaatsvindt na aanvang van de Activiteit blijven de volledige Kosten

verschuldigd.

In geval van een ernstige blessure of langdurige ziekte is het mogelijk om tot een week voor

aanvang van de Activiteit kosteloos te annuleren. Er dient dan wel een doktersverklaring te worden

overlegd.

Algemene voorwaarden Keepers- & Voetbalschool Woman TalentSkills Blad 2 van 2

5.4 Bij annulering van de Activiteit door de Voetbalschool krijgt de speler hiervan uiterlijk een week

voor aanvang van de Activiteit bericht.

De speler wordt dan na overleg in een andere groep geplaatst.

Slechts indien een speler niet in een andere groep kan worden geplaatst, worden de reeds betaalde

Kosten gerestitueerd.

Art.6 Lesmateriaal

6.1 Bij de eerste aanmelding krijgt de speler een tenue van de Voetbalschool.

Dit tenue bestaat uit een shirt, een broek en kousen en een trainingspak.

Na betaling van de Kosten en afronding van de cursus wordt het tenue eigendom van de speler.

6.2 Het dragen van het tenue tijdens de Activiteit is verplicht.

6.3 Het dragen van voetbalschoenen (of aangepast schoeisel geschikt voor kunstgrasveld) tijdens de

Activiteit is verplicht.

6.4 Het dragen van scheenbeschermers tijdens de Activiteit is verplicht.

6.5 De deelnemers kunnen beschikken over uitstekende trainingsmaterialen waaronder 3 soorten

ballen. Deze materialen moeten in gelijkwaardige kwaliteit bij het beëindigen van de cursus

worden geretourneerd.

Art.7 Aansprakelijkheid

7.1 Deelname aan door de Voetbalschool georganiseerde Activiteiten geschiedt op eigen risico.

7.2 De Voetbalschool is niet aansprakelijk voor enige schade (direct dan wel indirect) of letsel

veroorzaakt door en/of verbandhoudend met de deelname aan een door de Voetbalschool

georganiseerde Activiteit, het handelen of nalaten van haar werknemers en/of andere personen die

door of vanwege de Voetbalschool te werk zijn gesteld of van wier diensten door de Voetbalschool

gebruik is gemaakt, tenzij aan de Voetbalschool opzet of grove schuld kan worden verweten.

7.3 De Voetbalschool maakt gebruik van de faciliteiten van diverse Voetbalverenigingen.

De speler dient zich correct te gedragen, zowel binnen het veld als in de kleedkamer.

Indien de speler zich niet correct gedraagt, kan de speler worden geschorst of worden verwijderd

van de Voetbalschool.

Bij schade aan materiaal of eigendommen van vereningen of de Voetbalschool wordt de

schade verhaald op de speler die de schade heeft toegebracht.

7.4 De Voetbalschool is niet aansprakelijk voor diefstal en materiële schade in welke vorm dan ook.

7.5 De Voetbalschool is niet aansprakelijk voor blessures van de speler opgelopen voor, tijdens of na de

Activiteit, noch voor andere al aanwezige fysieke klachten.

Art.8 Foto’s en dergelijke

Alle audio- en/of visuele opnames tijdens de Activiteiten door de Voetbalschool gemaakt, zijn

eigendom van de Voetbalschool.

Door aanmelding geeft men de Voetbalschool het recht de opnames en beelden te gebruiken voor

commerciële en promotionele doeleinden.

Indien men hier bezwaar tegen heeft, dient men dit bezwaar voorafgaande aan de Activiteit

schriftelijk kenbaar te maken aan de Voetbalschool.

Art.9 E-mail en website

De Voetbalschool houdt alle deelnemers aan de Activiteiten via nieuwsbulletins per email en haar

eigen website: http://www.Womantalentskills.nl op de hoogte van haar Activiteiten.

Aanmelden